За всички участници на тазгодишното издание на Конгреса по Радиология , Инфинита е подготвила специална ТОМБОЛА. Регистрацията е напълно безплатна. Необхдимо е само да се регистрирате за участие и можете да спечелите страхотна награда:

ДРОН SLX за селфи с 4К камера

ДРОН SLX за селфи с 4К Sony камера и 3-осов стабилизатор. Лек и компактен, лесен за пренасяне. С него можете лесно да правите снимки с приятели и колеги, да се забавлявате в свободното си време или да увековечите пътуванията и и да видите зашеметяващи гледки, иначе недостъпни за човека.

Правила за участие

1. Организатор на Играта
Организатор на играта е „Инфинита" ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. „Света Троица ", ул. „Цар Симеон" № 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов "№ 127.

2. Период и местоположение на провеждане на Играта
2.1. Играта е отворено за регистрация от 3-6 ноември 2022 г. Началото е от 18:30ч. на 3 ноември 2022 г. и продължава до 17:30 ч. на 5 ноември 2022 г. Времето за влизане е автоматичен и е обвързан със системата за електронно приемане на изпратените данни.
2.2 Регистрацията е чрез онлайн регистрационна форма. Изтеглянето на печелившият участник ще бъде на 05.11.2022 г. по време на гала-вечерята на Конгреса на Българската асоциация по радиология 3- 6 ноевмрви 2022, Гранд Хотел Пловдив.

3. Дефиниции
Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор" е Организатор на играта е „Инфинита" ООД, ЕИК: 202064441, със седалище гр. София, ж.к. „Света Троица " , ул. „Цар Симеон"№ 302 и адрес на управление: гр.София, ж.к. Бъкстон , ул. Ген. Ал. Суворов "№ 127.
3.2. „Участник" е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта по посочения в тези правила начин.

4. Право на участие в играта
4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. При получаване на наградата може да се изисква доказателство за възраст и удостоверяване на самоличност под формата на валиден документ – лична карта,
4.2. Допуска се само едно влизане през периода на игра на човек. Втори или следващи записи със същия имейл адрес и / или име ще бъдат дисквалифицирани.
4.3. В Играта не могат да участват служители на Организатора и техните семейства.
4.4. Всички записи трябва да бъдат направени директно от човека, който влиза в Играта. Отделните записи или тези, направени с помощта на методи като компютърно макро, скрипт или използването на автоматизирани устройства или процеси, не са позволени и всички такива записи ще бъдат дисквалифицирани, а всеки признат знак и печалба ще бъде невалиден.

5. Награди
5.1 Наградата е както следва:
5.1.2. Първият изтеглен участник печели Дрон, марка SLX , модел SG906 - 1 брой.
5.2 Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип от всички легитимни записи, направени до 05 ноември 2022., 17:30 ч. Тегленето на печелившият участник ще се проведе на 05 ноември 2022 г. по време на гала-вечерята на Конгреса на Българската асоциация по радиология в хотел
5.3. Организаторът ще изпрати покана на печелившия участник на посочения имейл или телефон в регистрационната форма. Печелившият участник ще може да получи наградата си до 30.11.2022 г. в офиса на фирма Инфинита, находящ се в гр.София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов № 127.
5.4. Организаторът няма да замени загубени, повредени, наранени или откраднати награди. Всички данъци, разходи, задължения и неуточнени разходи, свързани с използването на Наградата, са единствено отговорност на Победителя.
5.5. Наградата е както е посочено. Наградата не може да се прехвърля, не може да бъде препродадена и ще бъде присъдена само директно на Победителя. Не се предлага замяна и парична алтернатива. Ако поради обстоятелства извън контрола на Организатора наградта не може да бъде предоставена на победителя, то той си запазва правото да предложи алтернативна награда с еднаква или по-голяма стойност.
5.6.Името и държавата на Победителите ще бъдат достъпни за период до 4 месеца след завършването на Играта на http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Регистрирайки се за участие, победителят дава изричното си съгласие неговите имена и снимки да бъдат публикувани от Организатора.

6. Механизъм на Играта
ВАЖНО: Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
6.1. За да участвате в Играта, моля въведете личните си данни, като попълните всички задължителни полета. Формата е достъпна на Личните данни включват: име, фамилия, електронна поща, телефон и специалност, както и да се съгласят с общите условия за участие.
6.2. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4.
6.3. Да посети щанда на "Инфинита " на Конгреса по Радиология в периода 3- 6 ноември 2022.
6.4. Да сканира QR кода, приложен на щанда на Инфинита и да полълни своето име и фамилия, специалност, телефон и имейл за връзка с Организатора или да се регистрира чрез посочения регистрационен линк за участие, получен по имейл.
6.5. След изтичане на периода на провеждане на Играта по горната т. 2., комисия на Организатора, на случаен томболен принцип ще изтегли един печеливш участник, който ще получи наградата, описана в т. 5.1.
6.6. Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен от Организатора , както е посочено в т. 5.2.
6.7. Наградата ще бъде доставена от Организатора веднага, на място лично на изтегления участник в томболата.
6.8. Печеливш участник, непотърсил наградата си до посочената в т. 5.3. дата, губи правото си да я получи.

7. Обща информация за наградите и печелившите Участници
Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено.

8. Значение на действията по регистрация в Играта
Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:
8.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;
8.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;
8.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но само: име и фамилия, електронна поща, телефон и др. за целите на провеждането на Играта, доставка на спечелената награда и уговореното в настоящите официални правила;
8.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
8.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Играта и доставка на спечелените награди. Участниците се съгласяват и че Организатора има правото да разкрива и/или предоставя техните лични данни/данни за контакт на трети лица – свои партньори във връзка със съвместни кампании на Организатора с тези лица, както и че Организатора има правото да използва личните данни и/или данни за контакт на Участниците за изпращане до Участниците на рекламни материали и/или оферти на трети лица;
8.6.Че разрешава на Организатора да използва личните му данни и данни за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;
8.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта.

9. Гаранции на Организатора
Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.
Организаторът гарантира сигурността на личните данни на участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие извън уговореното в настоящите официални правила, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.
Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на участниците.

10. Нарушения
10.1. Докладване на нарушения
В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: office@infinita-bg.com . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.
10.2. Последици от нарушенията
В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство и/или на настоящите правила на Играта от страна на участник, както и във всички случаи, в които Организаторът прецени, че е налице или има основателно подозрение за извършването на неправомерни и/или неприемливи действия от страна на участник, Организаторът има право да дисквалифицира последния от участие в Играта. Дисквалифициран участник няма право на участие и/или получаване на спечелена награда, ако същият е спечелил такава.

11. Отговорност
11.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
11.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli
11.3. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес http://infinita-bg.com/index.php/about-infinita/igri-i-tomboli. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Играта не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на Oрганизатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.
11.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон, електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението за спечелената награда да достигне до печелившия участник.

12. Правни аспекти
12.1. Приложимо право и подсъдност
Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.
12.2. Правна квалификация:
Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт" по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт" по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта".
12.3. Други
Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

13. Прекратяване на участието в Играта
13.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес office@infinita-bg.com. По този начин той се отказва от участие и занапред.
13.2. Ако Участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на търговски съобщения, изпратени от Организатора, това може да бъде заявено на адрес office@infinita-bg.com. или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Организаторът ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.
13.3. Ако Участникът желае личните му данни да не бъдат обработвани от Организатора, това може да бъде заявено на адрес office@infinita-bg.com.
13.4. Включвайки се в тази Игра, участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

BOEC