Защита на личните данни

Защитата на личните данни на физическите лица в глобалната мрежа има решаващо значение за бъдещето на интернет-базираните бизнес дейности и за развитието на истинска интернет икономика. Създадохме настоящата Декларация за защита на личните данни, за да изразим своята ангажираност към принципа за неприкосновеност на личния живот на всеки човек. Тази Декларация за защита на личните данни описва нашите практики при обработването на информация, която може да бъде използвана за пряко или непряко идентифициране на дадено физическо лице (“Лични данни”).


А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


В кои случаи важи настоящата Декларация за защита на личните данни? Настоящата Декларация за защита на личните данни важи за Лични данни, които предоставяте на Инфинита ООД, или които се извличат от Личните данни по описания по-долу начин. Използването на информация, събирана чрез бисквитки или други технологии за проследяване в мрежата, се извършва в съответствие с декларациите или опциите, предоставени от решението TrustArc Consent Manager. Те могат да бъдат намерени на съответния уебсайт.

Администратор на данните . За Infinita.bg администраторът на данните е Инфинита ООД, 1330 гр. София, ул. Цар Симеон №302. Когато на този уебсайт се показва формуляр за регистрация, администраторът на данните може да бъде различен в зависимост от конкретния продукт или целта на събирането на данните. Във всички случаи обаче администраторът на данните се показва в индивидуалната декларация за поверителност на формуляра за регистрация.


Какво прави Инфинита ООД с моите Лични данни? Инфинита ООД ще обработва предоставените от Вас Лични данни в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите в Раздели Б и В по-долу. Когато обработването на Вашите Лични данни се извършва съобразно законоустановено разрешение, в Раздел Б по-долу можете да намерите информация за това какви данни обработва или използва Инфинита ООД и за какви цели. Когато за обработването на Вашите Лични данни е необходимо съгласие, в раздел В по-долу можете да намерите допълнителна информация за това.

Продължителност на обработката на Личните данни . Когато Инфинита ООД обработва и използва Вашите Лични данни съобразно изискванията на закона (вж. Раздел Б по-долу) или с Ваше съгласие (вж. Раздел В по-долу),Инфинита ООД ще съхранява Вашите Лични данни (i) за периода, необходим за изпълнение на изложените по-долу цели, или (ii) докато Вие не направите възражение срещу използването на Вашите Лични данни от страна на Инфинита ООД (когато Инфинита ООД има законен интерес да ги използва), или (iii) докато не оттеглите своето съгласие (когато сте се съгласили Инфинита ООД да използва Вашите Лични данни). Когато обаче по силата на задължителна разпоредба Инфинита ООД трябва да задържи Вашите Лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може Инфинита ООД да предяви правни искове или да се защити срещу такива, Инфинита ООД ще запази Вашите Лични данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Защо от мен се изисква да предоставя Лични данни? Съгласно общия принцип, даването на съгласие или предоставянето на Лични данни от Ваша страна е напълно доброволно. Вашето решение да не дадете съгласие или да не предоставяте Лични данни не води до никакви нежелани последици за Вас. Въпреки това има обстоятелства, при които Инфинита ООД не може да предприеме действия без наличието на определени Лични данни. Например Инфинита ООД може да се нуждае от Вашите Лични данни, за да обработи Ваши поръчки или за да Ви предостави достъп до уеб услуга или информационен бюлетин. За съжаление, в такива случаи Инфинита ООД няма да може да изпълни Вашата заявка, ако не получи съответните Лични данни.

Къде ще се обработват моите Лични данни? Когато Инфинита ООД използва или по друг начин обработва Вашите Лични данни съобразно целите на настоящата Декларация за защита на данните, Инфинита ООД може да прехвърля Вашите Лични данни в държави, които се намират извън ЕИП, включително в държави с ниво на защита на личните данни, което не е съпоставимо с нивото на защита на личните данни в ЕИП. Такова прехвърляне на данни се осъществява съгласно Стандартните договорни клаузи (в съответствие с Решение 87/2010/ЕО на Комисията или заменящо го бъдещо решение), за да се гарантира по договор, че за Вашите Лични данни важи ниво на защита, което се прилага в ЕИП.

Права на субектите на данни . Можете по всяко време да поискате от Инфинита ООД информация за обработваните от дружеството Лични данни, както и да направите заявка за коригиране или изтриване на тези данни. Имайте предвид обаче, че Инфинита ООД може да изтрие Вашите Лични данни само ако няма законово задължение или действащо право да запази данните. Обърнете внимание, че ако поискате от Инфинита ООД да изтрие Вашите Лични данни, няма да можете да продължите да използвате онези услуги на Инфинита ООД, за които е необходимо дружеството да използва Вашите Лични данни.

Ако Инфинита ООД използва Вашите Лични данни с Ваше съгласие или за да изпълни договор с Вас, можете да поискате от Инфинита ООД копие на Личните данни, които сте предоставили. В този случай, моля, използвайте имейл адреса по-долу и посочете информацията или дейностите по обработка, за които се отнася Вашата заявка, формата, в който желаете да получите тази информация и дали Личните данни да бъдат изпратени на Вас или на друг получател. Инфинита ООД ще вземе под внимание Вашата заявка и ще обсъди с Вас най-добрите варианти за нейното изпълнение.

Освен това можете да поискате от Инфинита ООД да ограничи по-нататъшната обработка на Вашите Лични данни в следните случаи: (i) заявявате, че притежаваните от Инфинита ООД Лични данни за Вас са неверни (но само ако Инфинита ООД изисква проверка на точността на съответните Лични данни), (ii) няма правно основание за обработката на Вашите Лични данни от страна на Инфинита ООД и изисквате от Инфинита ООД да ограничи по-нататъшната обработка на Личните данни; (iii) Инфинита ООД вече не се нуждае от Вашите Лични данни, но Вие твърдите, че изисквате от Инфинита ООД да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни или (iv) в случай че възразите срещу обработването на Вашите Лични данни от Инфинита ООД (на база на законния интерес на Инфинита ООД съгласно Раздел Б по-долу), ако е необходимо да се провери дали Инфинита ООД има интерес или правно задължение да обработва Вашите Лични данни.

Моля, изпращайте всички такива заявки на имейл customer@Infinita.ltd.

Право на подаване на жалба . Ако смятате, че Инфинита ООД не обработва Вашите Лични данни в съответствие с посочените тук изисквания или приложимите закони за защита на данните в ЕИП, можете по всяко време да подадете жалба в органа за защита на данните в държавата от ЕИП, в която живеете, или в органа за защита на данните в държавата, в които се намира седалището на Инфинита ООД.

Използване на уебсайта от деца . Този уебсайт не е предназначен за използване от лица под 16-годишна възраст. Ако не сте навършили 16 години, нямате право да се регистрирате в този уебсайт и да го използвате.

Връзки към други уебсайтове . Този уебсайт може да съдържа връзки към чужди сайтове (т.е. такива, които не принадлежат на Инфинита ООД). Инфинита ООД не носи отговорност за практиките за защита на личните данни, нито за съдържанието на уебсайтове извън Инфинита ООД. Затова Ви препоръчваме да изчитате внимателно декларациите за защита на личните данни на такива сайтове.

Б. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА Инфинита ООД ПО ЗАКОН

В следните случаи Инфинита ООД има право да обработва Вашите Лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Предоставяне на заявени стоки или услуги. Ако поръчвате стоки или услуги от Инфинита ООД, Инфинита ООД ще използва Личните данни, които въвеждате в поръчката или формуляра за регистрация (обикновено (поднабор от) Вашето име, (имейл) адрес, телефонен номер, фирмено име и адрес, длъжност и роля и, ако ще се извършва плащане, номер на кредитна карта или банкови реквизити) единствено за да обработи Вашата поръчка или да предостави поръчаните стоки или услуги. Това може да включва предприемане на необходимите стъпки преди подписването на договора, отговаряне на свързани запитвания от Ваша страна, осигуряване на информация за доставка и изготвяне на сметка и обработване или предоставяне на отзиви от клиентите и клиентска поддръжка. Това може да включва също данни за разговори, проведени чрез функционалността за чат на Инфинита ООД или друго локално присъствие на Инфинита ООД в мрежата, формуляри за контакт, имейли или телефонни номера. В настоящата Декларация за защита на личните данни “стоки и услуги” включва (достъп до) уеб услуги, продукти, конкурси, друго съдържание, нерекламни бюлетини, техническа документация, самоучители, обучения и събития.

Освен това, комуникираме редовно с потребителите, които са абонирани за нашите услуги, по имейл, както и по телефон, във връзка с оплаквания на клиенти или подозрителни транзакции. Може да използваме Вашия имейл адрес, за да потвърдим откриването на сметка на Ваше име, да Ви изпратим известие за плащания или информация за промени в нашите продукти и услуги, както и за да Ви изпратим известия или друга информация съгласно изискванията на закона. Обикновено потребителите не могат да прекратят получаването на тези съобщения, които не са рекламни и са необходими за съответните бизнес отношения. По отношение на рекламната комуникация (т.е. имейли и телефонни обаждания), Инфинита ООД (i) ще Ви предоставя такъв вид информация единствено с Ваше съгласие, когато това се изисква по закон и (ii) ще Ви даде възможност да упражните правото си да откажете да получавате такива съобщения от нас. Можете да откажете да получавате тези съобщение по всяко време на следния адрес: https://Infinita.ltd/unsubscribe.

Осигуряване на законово съответствие . За Инфинита ООД и нейните продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави-членки, както и тези на Съединените американски щати. Вие приемате, че в съответствие с приложимите закони за износа, търговски санкции и ембарго, наложени от тези държави, Инфинита ООД трябва да предприеме мерки, за да попречи на юридическите лица, организациите и страните, посочени в издадените от правителството списъци на санкционираните страни, да извършват достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на Инфинита ООД или други канали за доставка, управлявани от Инфинита ООД. Това може да включва (i) автоматизирани проверки на всякакви регистрационни данни на потребителите в съответствие с изложеното тук, както и друга информация, предоставяна от потребителите, относно тяхната самоличност, за съвпадения с приложимите списъци на санкционирани страни; (ii) редовно повтаряне на тези проверки при актуализиране на списъците на санкционираните страни или при актуализиране на информацията от страна на потребителя; (iii) блокиране на достъпа до услуги и системи на Инфинита ООД в случай на възможно съвпадение; и (iv) свързване с потребителите, за да потвърдят своята самоличност в случай на възможно съвпадение.

Законни интереси на Инфинита ООД . Всеки един от случаите на използване по-долу представлява законен интерес на Инфинита ООД да обработва или използва Вашите Лични данни. Ако не сте съгласни с този подход, можете да възразите срещу долуописаното обработване или използване на Вашите Лични данни от страна на Инфинита ООД.

Анкети и проучвания Инфинита ООД може да Ви покани да участвате в анкети и проучвания. Като цяло тези анкети и проучвания ще бъдат създадени така, че да не е необходимо да използвате Лични данни в своите отговори. Ако въпреки това въведете Лични данни в дадена анкета или проучване, Инфинита ООД може да използва тези данни за подобряване на своите продукти и услуги.

Създаване на набори от анонимизирани данни. Инфинита ООД може да анонимизира предоставените Лични данни по настоящата Декларация за защита на данните, за да създава набори от анонимизирани данни, които впоследствие ще се използват за подобряване на продуктите и услугите на Инфинита ООД и свързаните с дружеството лица.

Записване на обаждания и чатове с цел подобряване на качеството. Инфинита ООД може да записва обажданията (след като Ви уведоми за това по време на обаждането и преди да е започнало записването) или чат сесиите с цел да подобри качеството на своите услуги.

За да Ви предоставя актуална информация/за да поиска отзиви. В рамките на съществуващо бизнес отношение между Вас и Инфинита ООД, Инфинита ООД може да Ви предоставя информация, в съответствие с местното законодателство, относно свои продукти или услуги (включително уебинари, семинари или събития), които са сходни или свързани с продукти и услуги, които вече сте закупили от . Когато участвате в уебинари, семинари или събития на Инфинита ООД или сте закупили продукти или услуги от Инфинита ООД, Инфинита ООД може да поиска да дадете отзиви за тях с цел подобряване на съответните уебинари, семинари, събития, продукти или услуги.


Право на възражение. Винаги можете да възразите срещу използването на Личните данни от страна на Инфинита ООД за гореизложените цели на адрес https://Infinita.ltd/unsubscribe. В този случай Инфинита ООД ще прекрати използването на Вашите Лични данни за целите по-горе (т.е. изложените по-горе законни интереси) и ще премахне данните от своите системи, освен ако Инфинита ООД няма разрешение да използва тези Лични данни за друга цел от настоящата Декларация за защита на данните, или ако Инфинита ООД не посочи и демонстрира убедителен законен интерес да продължи да обработва Вашите Лични данни.

(1) Google Analytics. Google Analytics използва бисквитки, които представляват текстови файлове, разположени във Вашия компютър, за да помогне на уебсайтовете да анализират начина на използване на сайта от страна на потребителите. Генерираната от бисквитката информация за начина, по който използвате уебсайта (включително Вашия IP адрес) ще бъде предадена на Google и съхранена на сървъри в Съединените щати. Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от Ваша страна, да състави отчети за дейността на сайта за операторите на сайта и да предостави други услуги във връзка с дейността на сайта и използването на интернет.

Google може също така да предава тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да асоциира Вашия IP адрес с никакви други данни, с които разполага.

Google има разработена добавка за браузър, с която можете да откажете използването на Google Analytics. Тя предоставя на посетителите на уебсайтове повече възможности за избор по отношение на начина на събиране на техните данни от Google Analytics. Добавката комуникира с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да сигнализира, че информацията за посещението на уебсайта не трябва да се изпраща на Google Analytics. Можете да изтеглите добавката тук: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

В. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ Инфинита ООД С МОЕ СЪГЛАСИЕ

В следните случаи Инфинита ООД ще използва Вашите Лични данни единствено по описания по-долу начин, след като Вие предварително дадете съгласието си в релевантните процеси по обработка на данни. Следователно всяка информация относно даден процес по обработка на лични данни е свързана с една декларация за съгласие Ако отворите отново настоящата Декларация за защита на личните данни, след като първоначално сте дали едно или повече съгласия, Вие ще виждате не само информацията за дадените съгласия, но и цялата декларация за поверителност.

Новини за продукти и услуги на Инфинита ООД. По съответна разпоредба и в съответствие с Вашето съгласие Инфинита ООД може да използва Вашето име, имейл и пощенски адрес, телефонен номер, длъжност и основна информация за Вашия работодател (име, адрес и отрасъл), както и профил на взаимодействие въз основа на предишни взаимодействия със Инфинита ООД (предишни покупки, участие в уебинари, семинари или събития или използване на (уеб) услуги, за да Ви предоставя актуална информация за най-новите обявления за продукти, софтуерни актуализации, специални оферти и друга информация за софтуера и услугите на Инфинита ООД (включително рекламни бюлетини), както и за събития на Инфинита ООД и с цел показване на релевантно съдържание на уебсайтовете на Инфинита ООД. Във връзка с тези рекламни дейности Инфинита ООД може да осигури хеширан потребителски идентификатор за управлявани от трети страни социални мрежи или други уеб продукти (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram или Google), като информацията се съпоставя с данните в социалните мрежи или собствените бази данни на уеб продуктите, за да виждате по-релевантна информация.

Създаване на потребителски профили. Инфинита ООД Ви предлага опцията да използвате нейните уеб продукти, включително форуми, блогове и мрежи, свързани с този уебсайт. За тях е необходимо да се регистрирате и да създадете потребителски профил. Потребителските профили дават възможност да покажете Ваша лична информация на други потребители, включително, но не само, Вашето име, снимка, акаунти в социални мрежи, пощенски и/или имейл адрес, телефонен номер, лични интереси, умения и основна информация за Вашата компания.

Тези профили може да са свързани с един уеб продукт на Инфинита ООД. Въпреки това Вие по всяко време можете да избирате кои от тези уеб продукти да използвате и Вашите Лични данни се изпращат до тях след първия осъществен достъп. Моля, обърнете внимание, че ако не дадете съгласието си Инфинита ООД да създава такива потребителски профили, Инфинита ООД няма да може да Ви предлага услуги, за чието предоставяне съществува законоустановено изискване да изразите съгласие.

В рамките на всеки уеб продукт освен за осигуряване на достъп, Вашият профил се използва за персонализиране на взаимодействието с други потребители (напр. с функция за следване или обмен на съобщения), Той също така се използва от Инфинита ООД за подобряване на качеството на комуникацията и сътрудничеството чрез тези продукти, както и за да може Инфинита ООД да предоставя елементи на геймификация (геймификацията е процес, при който в съществуващ уебсайт, корпоративно приложение или онлайн общност се интегрират игрови инструменти с цел да се насърчи участието, ангажираността и лоялността на потребителите). Доколкото релевантният уеб продукт позволява това, можете да използвате неговата функционалност, за да определите коя информация желаете да споделите.

Специални категории Лични данни . Във връзка с регистрацията и осигуряването на достъп до дадено събитие или семинар Инфинита ООД може да поиска информация относно Вашето здравословно състояние с цел по време на събитието да вземе предвид нуждите на лица с увреждания или лица на специален хранителен режим. Тази информация се използва на база на съгласието, което давате тук.

Моля, имайте предвид, че ако не предоставите информация относно увреждания или специални хранителни изисквания, Инфинита ООД няма да може да предприеме съответни действия в това отношение.

Профилиране за събитие. Ако се регистрирате за Инфинита ООД събитие, семинар или уебинар, Инфинита ООД може да споделя основна информация за участника (Вашето име, компания и имейл адрес) с други участници в същото събитие, семинар или уебинар с цел комуникация и обмен на идеи.

Оттегляне на дадено тук съгласие. Можете по всяко време да оттеглите дадено тук съгласие като отмените абонамента си на адрес https://infinita.ltd/unsubscribe. При оттегляне на съгласие Инфинита ООД вече няма да обработва Личните данни по това съгласие, освен ако законът не изисква това. В случай че Инфинита ООД трябва да задържи Вашите Лични данни по законови причини, Вашите Лични данни вече няма да могат да се обработват и ще бъдат задържани само за законоустановения срок. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга обработването на лични данни от страна на Инфинита ООД до момента на оттеглянето на съгласието. Освен това, ако за използването на даден продукт на Инфинита ООД е необходимо предварително съгласие, Инфинита ООД (вече) няма да може да предоставя съответната услуга, оферта или събитие, след като оттеглите съгласието си.


BOEC