Promo Inlab PCR

С новите PCR тестове на InLab можете да разчитате на прецизни резултати за кратко време, направени в клиниката. 

Как? 

Лесно, в три стъпки :)

Сключете договор

Зареждайте консумативи за не по-малко от 600 лева на месец
(равно на 13 единични теста или 5 комбинирани теста 6 в 1)

Ползвайте PCR анализатор и екстрактор безвъзмездно за целия срок на договора

Защо е важна екстракцията на нуклеиновите киселини?

Времето за обработката на пробата в екстрактора е 8 минути, а методиката, която използва, позволява маскимално чиста проба и минимална възможност за фалшиво положителни резултати. Общото време за 1 PCR тест е под 1 час, което е дори под стандартното време за обработка на резултати само с PCR машина без екстракция. 
Ектракторът осигурява пречистена и прозрачна проба, която съдържа само нуклеиновите киселини на патогените, а всички допълнителни елементи са премахнати. Благодарение на екстрактора като проба могат да бъдат ползвани и оцветени течности (напр. кръв или урина), което не влияе на качеството на резултата.

InLab PCR Автоматичен екстрактор за нуклеинови киселини

InLab PCR Автоматичен екстрактор за нуклеинови киселини

Вижте пълната информация

за продукта

Ниска цена на консуматива 

От 46 лв. за единичен тест
и 20 лв./патоген при комбинираните тестове.

Голямо разнообразие

Над 75 вида единични, двойни или комбинирани теста (4 в 1, 5 в 1 и 6 в 1) за тестване на няколко заболявания наведнъж

Изследване на КТ, КЧ и екзотични животни

Тестове за множество заболявания при кучета, котки, папагали, влечуги, зайци и т.н.

Малка разфасовка

Само 4 теста в опаковка, за да улесним закупуването на разнообразни тестове

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Условия на промоцията
„Купувай консумативи и ползвай безплатно PCR анализатор и екстрактор“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР. Кампанията „Купувай консумативи и ползвай безплатно PCR анализатор и екстрактор“ („Кампанията“) се организира и провежда от Инфинита ООД, с адрес на регистрация гр. София, п. код 1330, ул. „Цар Симеон” № 302 („Организатор/ът“). Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия, които са публично достъпни на интернет адрес https://infinita.bg/inlab-pcr.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. Кампанията е валидна на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически и юридически лица с местоживеене в България, („Клиент/и“).
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. За да участва в Кампанията, Клиентът следва да подпише договор за потребление на PCR тестове InLab на стойност не по-малко от 600 лева на месец. Срещу това месечно потребление Организаторът се задължава да предостави на Клиента срещу Приемо-предавателен протокол и без Клиента да заплаща допълнителна такса PCR анализатор и екстрактор с марката InLab за безвъзмездно ползване за срока на договора.
РАЗДЕЛ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. В Кампанията могат да участват всички ветеринарни клиники, регистрирани на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 6. ВАЛИДНОСТ НА КАМПАНИЯТА. Кампанията е в период на валидност до 31.12.2024 г. или до изчерпване на промоционалните количества PCR анализатор и екстрактор.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидно участие в Кампанията се счита сключването на Договор между Клиента и Организатора, в който са вписани: данните на фирмата, ЕИК, номер по ДДС, адрес на регистрация, имейл, МОЛ.
РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА. Клиентът няма право на продава, заменя или преотстъпва правото на безплатно ползване на апаратите. Срокът на договора е 24 месеца и може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните с 14 дневно писмено предизвестие. При необходимост от ремонт Организаторът се задължава, в случай че ремонтът продължи повече от 7 (седем) календарни дни, да предостави заместващ апарат на Клиента. Ако не успее да осигури такъв, за времето на ремонта, Организаторът не може да изисква закупуването на консумативи от Клиента.
Клиентът потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия на Кампанията, както и изрично се съгласява с обработването на предоставените лични данни за целите на провеждане на Кампанията и съгласно описаното в Общите условия и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на интернет сайта на Организатора, в полето „Лични данни“.
Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство относно защитата на лични данни, да събира и обработва личните данни на Клиентите по повод и във връзка с провеждането на Програмата и за маркетингови цели, при наличие на изрично съгласие на Клиента.
РАЗДЕЛ 9. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само, процедурата за предоставяне на PCR апарати, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://infinita.bg/inlab-pcr. Организаторът запазва правото си временно да преустанови Кампанията, поради непреодолима сила, както и по своя преценка.
РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 9, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Кампанията, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства.
РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Клиентите по Кампанията се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

BOEC