ЗАМЕНЕТЕ СТАРИЯ СИ ТЕРМОПРИНТЕР С НОВ SONY

ДО КРАЯ НА ПРОМОЦИЯТА ОСТАВАТ

Инфинита ООД е официален вносител на SONY- медицинска дивизия за България. Sony са стандарт за качество и отлична цена на пазара!

До 20.12.2023 г. имате възможност да заменете стария си работещ видеопринтер (независимо от марката) и купите медицински термо-принтер на супер цена, с включени 10 оригинални ролки термо хартия Sony UPP-110S. Използването на оригинална термо хартия оказва значително влияние върху качеството на изображението и удължава значително живота на принтера. 

Принтер Sony UP-Х898MD Hybrid

• Ново поколение хибриден медицински А6 принтер за ехограф
• Максимална скорост на печат за минимално време на изчакване - 1,9 секунди
• Лесна интеграция: USB 2.0 и композитно видео
• Хибридна технология ехографски принтер с аналогов и дигитален вход.
• Налични са множество режими на печат

Вижте повече

Свържете се с нас
 0700 20 640                   sales@infinita-bg.com

Условия на промоциятаРАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР. Кампанията „Замени стария си принтер с нов Sony“ („Кампанията“) се организира и провежда от “Sony Europe B.V.”, регистрирана в Нидерландия 71682147 и регистриран в Англия и Уелс с фирмен № FC035527 и със седалище в The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW („Sony“)., чрез своя диструбутор в България „Инфинита“ ООД, с адрес на регистрация гр. София, п. код 1330, ул. „Цар Симеон” № 302 („Организатор/ът“). Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://infinita.bg/promo-sony-2023

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ. Кампанията е валидна на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически и юридически лица с местоживеене в България, („Клиент/и“).

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ. За да участва в Кампанията, Клиентът следва да предаде на Инфинита чрез друстранен ППП (приемо-предавателен протокол) работещ термопринтер, независимо от годината на производство и марката, както и да закупи респективно същия брой участващи в промоцията принтери марка Sony, модел UP-X898MD.

За всеки заменен и закупен черно-бял принтер, всеки клиент получава допълнителна отстъпка от 573 лв. спрямо обявената цена на продукта, както и допълнителен подарък 10 ролки термопринтерна хартия Sony UPP 110S на стойност 153 лева с ДДС.

РАЗДЕЛ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ. В кампанията за обратно изкупуване на стари термопринтери не могат да участват термопринтери, чиито сериен номер не се чете и/или не функционират.

РАЗДЕЛ 6. ВАЛИДНОСТ НА КАМПАНИЯТА. Кампанията е в период на валидност до 20.12.2023 г. Важи датата на ППП за стария принтер.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. За валидно участие в Кампанията се счита това, при което Клиентът е предоставил стар работещ термопринтер чрез ППП, в който е вписал следните лични данни: три имена по лична карта, град по местоживеене, телефонен номер, имейл, независимо дали е физическо или юридическо лице.

С попълването на ППП, Клиентът потвърждава, че приема безусловно настоящите Общи условия на Кампанията, както и изрично се съгласява с обработването на предоставените лични данни за целите на провеждане на Програмата и съгласно описаното в Общите условия и Политиката за обработване на лични данни, достъпна на интернет сайта на Организатора, в полето „Лични данни“.

При наличието на изрично съгласие, чрез предвиденото за тази цел поле във формата за регистрация, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да се обработрат за маркетингови цели на Организатора, съгласно Политиката за обработване на лични данни.

“Инфинита” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължение в съответствие със българското и европейско законодателство относно защитата на лични данни, да събира и обработва личните данни на Клиентите по повод и във връзка с провеждането на Програмата и за маркетингови цели, при наличие на изрично съгласие на Клиента.

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, включително, но не само, процедурата за извземване на стар апарат, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.infinita.bg. Организаторът запазва правото си временно да преустановява предоставянето на отстъпки поради непреодолима сила или техническа повреда, както и по своя преценка да прекрати действието на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 8, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Клиентите, нарушаване на Общите условия на Кампанията, по своя преценка и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на Клиентите не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 10: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ. Кампанията не прави обратно изкупуване на стар термопринтер без закупуване на нов принтер от посочените в Раздел 4 модели.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ. Всички спорове между Организатора и Клиентите по Кампанията се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.


BOEC